REGULAMIN SERWISU CELI.PL

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) serwisu CELI.PL (zwany dalej Serwisem) określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia za jego pośrednictwem usług.
 2. Właścicielem Serwisu CELI.PL firma BLS z siedzibą w Łodzi, ul. Gimnastyczna 126.
 3. Treść niniejszego Regulaminu zgodna jest z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Do prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń, przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

 

§ 2
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  • Administrator: Administratorem Serwisu jest BLS z siedzibą w Łodzi, ul. Gimnastyczna 126, będący właścicielem Serwisu;
  • Użytkownik: Użytkownikiem Serwisu jest osoba fizyczna, korzystająca z jego funkcjonalności, zapoznajaca się z zawartymi w Serwisie informacjami;
  • Ośrodek Egzaminowania: placówka posiadająca aktualną umowę z działającym przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii, Centrum Ewaluacji i Certyfikatów Językowych  (CVCL – Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche), uprawniającą do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów CELI z języka włoskiego;
  • Szkoła językowa: placówka posiadająca w swojej ofercie kursy języka włoskiego;
  • Reklamodawca: podmiot umieszczający w Serwisie odpłatną reklamę bądź serwis partnerski;
  • Wpis: zamieszczana w Serwisie informacja dotycząca Ośrodka Egzaminowania bądź szkoły językowej w formie:
   • wpis zwykły:  umieszczany według kolejności alfabetycznej w zakładce Ośrodki Egzaminowania lub Szkoły w Polsce;
   • wpis premium: umieszczany na jednym z pierwszych trzech miejsc, nad wszystkimi innymi wpisami w zakładce Ośrodki Egzaminowania oraz Szkoły w Polsce.
  • Zlecenie reklamowe: wypełniony przez Ośrodek Egzaminowania, szkołę językową lub reklamodawcę formularz zamówienia przesyłany na adres info@celi.pl
  • Zleceniodawca: Ośrodek Egzaminowania, szkoła językowa lub reklamodawca przesyłający zlecenie reklamowe. Zleceniodawcą reklamy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej;
  • Emisja wpisu, reklamy: wyświetlanie i utrzymywanie oraz zapewnienie Użytkownikom Serwisu dostępu do wpisu, reklamy przez określony w zamówieniu czas.

 

§ 3
Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis CELI.PL jest Serwisem informacyjnym, którego założeniem jest kompleksowe informowanie jego Użytkowników o międzynarodowym egzaminie CELI z języka włoskiego dla obcokrajowców, przeprowadzanego przez działające przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii, Centrum Ewaluacji i Certyfikatów Językowych  (CVCL – Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) oraz o kursach wyjazdowych do Włoch.
 2. Treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Administrator  Serwisu dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były na bieżąco aktualizowane. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności powstałe na skutek zmiany zasad oraz Regulaminu przeprowadzania egzaminów przez Centrum Ewaluacji i Certyfikatów Językowych (CVCL) działające przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii, o których Administrator Serwisu nie powziął wiedzy.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z wyłączeniem usług, które oznaczone zostały w niniejszym Regulaminie jako usługi odpłatne.
 4. Serwis umożliwia także odpłatne umieszczanie wpisów, reklam przez Ośrodki Egzaminowania CELI, szkoły językowe oraz reklamodawców.
 5. W ramach prowadzonego Serwisu świadczone są następujące usługi:
  1. usługi bezpłatne: polegające na możliwości zapoznawania się przez nieograniczoną ilość Użytkowników z zawartymi w Serwisie informacjami;
  2. usługi odpłatne: polegające na możliwości zamieszczania wpisów promujących Ośrodki Egzaminowania CELI, szkoły językowe mające w ofercie kursy języka włoskiego oraz przez reklamodawców.
 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego konserwacji, ulepszenia lub rozbudowy.
 2. Administrator, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkowników, zastrzega sobie prawo do usunięcia z ważnych powodów całej zawartości Serwisu oraz całkowitego zaprzestania świadczenia usług.

 

§ 4
Reklama

 1. W ramach prowadzonego przez Administratora Serwisu mogą być umieszczane odpłatne wpisów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wpisy mogą być zamieszczone w formie:
  • wpisu zwykłego;
  • wpisu premium.
 1. Wpisy mogą być umieszczane wyłącznie w zakładce Ośrodki Egzaminowania i Szkoły w Polsce.
 2. Wyceny kosztów zamieszczania wpisów dokonuje Administrator Serwisu po przesłaniu zapytania na adres info@celi.pl
 3. Wpisy promujące Ośrodki Egzaminowania oraz szkoły językowe mogą być zamieszczane na roczne okresy, liczone od dnia opublikowania wpisu.
 4. Wpis Ośrodka Egzaminowania obejmuje następujące dane :
  • nazwa Ośrodka Egzaminowania;
  • miasto;
  • adres;
  • poziomy egzaminów;
  • terminy sesji egzaminacyjnych;
  • strona www;
  • logo lub baner ośrodka.
 1. Wpis Ośrodka Egzaminowania, oferującego również kursy języka włoskiego, nie może zawierać informacji dotyczących oferowanych przez Ośrodek Egzaminowania kursów. W takim przypadku Ośrodek Egzaminowania, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, może umieścić odrębny wpis w dziale Szkoły w Polsce, za wyjątkiem wpisów premium gwarantujących wyświetlanie w obydwu zakładkach.
 2. Wpis szkoły językowej obejmuje następujące dane:
  • nazwa szkoły językowej;
  • miasto;
  • adres;
  • poziomy kursów;
  • strona www;
  • logo lub baner szkoły językowej.
 1. Wpis szkoły językowej, będącej również Ośrodkiem Egzaminowania, nie może zawierać informacji o przeprowadzanych egzaminach CELI. W takim przypadku szkoła językowa, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, może umieścić odrębny wpis w dziale Ośrodki Egzaminowania, za wyjątkiem wpisów premium gwarantujących wyświetlanie w obydwu zakładkach.
 2. Przesyłane przez Ośrodki Egzaminowania, szkoły językowe loga i banery, które mają być częścią wpisu, muszą spełniać poniższe wymogi:
  • rozmiary grafiki powinny wynosić 450×150 px; kolory RGB; format JPG, PNG;
  • grafika może zawierać jedynie nazwę i logo, nie może zawierać w sobie elementów bądź treści wprowadzających w błąd, niezgodnych ze stanem rzeczywistym, zawierających ukrytą autoreklamę lub promocję;
  • grafika nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, prawa do wizerunku osoby trzeciej bądź praw do znaków towarowych osób trzecich.
 1. Za umieszczenie wpisu na roczny okres, liczony od dnia opublikowania wpisu, pobierana jest opłata w wysokości zgodnej z przesłaną wyceną. Okres publikowania wpisu w Serwisie może być przedłużony na dalsze oznaczone roczne okresy, po uprzednim sprawdzeniu dostępności miejsca reklamowego w Serwisie. W przypadku braku dostępności miejsca reklamowego Administrator Serwisu zaproponuje najbliższy możliwy wolny termin zamieszczenia wpsiu.
 2. Wpisy zamieszczane są przez Administratora Serwisu. Ośrodek Egzaminowania lub szkoła językowa zainteresowana zamieszczeniem wpisu w Serwisie przesyła na adres e-mail:  info@celi.pl zgłoszenie zawierające wskazane w pkt. 6 lub 8  § 4 dane.
 3. W przypadku przesłania zgłoszenia przez Ośrodek Egzaminownaia Administrator Serwisu weryfikuje czy dany ośrodek posiada aktualną umowę z działającym przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii, Centrum Ewaluacji i Certyfikatów Językowych  (CVCL – Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche), uprawniającą do przeprowadzania międzynarodowego egzaminu z języka włoskiego CELI.
 4. Po pozytywnej weryfikacji Ośrodka Egzaminowania lub szkoły językowej, Administrator Serwisu potwierdza drogą e-mailową przyjęcie zgłoszenia umieszczenia wpisu w Serwisie oraz przesyła drogą e-mailową Fakturę VAT za usługę publikacji wpisu.
 5. Publikacja wpisu Ośrodka Egzaminowania lub szkoły językowej następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Administratora Serwisu.
 6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Ośrodka Egzaminowania lub szkoły językowej, Ośrodek Egzaminowania lub szkoła językowa obowiązane są przesłać na adres e-mail info@celi.pl zgłoszenie aktualizacyjne danych wskazanych odpowiednio w punkcie 6 lub 8 niniejszego Regulaminu.
 7. Ośrodek Egzaminowania lub szkoła językowa, może wyróżnić odpłatnie swój wpis, poprzez wpis premium. Wpis premium wyświetlany jest zawsze na początku listy.
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane bądź nieaktualne dane, podane przez Ośrodek Egzaminowania lub szkołę językową.
 9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Ośrodek Egzaminowania lub szkołę językową adresy stron www, w tym między innymi za połączone z podanym adresem www przekierowanie do strony internetowej oraz za zawarte na wskazanej stronie internetowej treści, reklamy bądź jakiekolwiek inne formy przekazu.
 10. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nie należyte wykonanie zlecenia reklamowego, spowodowane siłą wyższą bądź czynnikami pozostającymi poza kontrolą Administratora Serwisu.
 11. W przypadku, gdy z winy Administratora Serwisu emisja wpisu nie nastąpi bądź nastąpi w sposób wadliwy, Administrator Serwisu zobowiązuje się do powtórnej emisji w ustalonym terminie.

 

§  5
Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw technicznych, których celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Tym samym Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich może doznać Użytkownik na skutek wystąpienia błędów, awarii lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis i wszystkie świadczone przez niego usługi działały w sposób ciągły i bez zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu spowodowaną siłą wyższą, za niezawinione lub niezależne od niego zakłócenia w działaniu Serwisu oraz za zakłócenia spowodowane niedozwolonymi działaniami Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub natychmiastowego usunięcia wpisu, bez uprzedniego poinformowania zlecającego, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza:
  • zmiany strony docelowej, do której prowadzi link podany przy składaniu zamówienia;
  • zamieszczenia na stronie docelowej, do której prowadzi link podany przy składaniu zamówienia treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich (w tym prawo do wizerunku, ochrony znaku towarowego);
  • wykrycia przez Administratora Serwisu naruszenia jego praw autorskich, zwłaszcza poprzez umieszczenie na stronie docelowej, do której prowadzi link podany przy składaniu zamówienia, treści, opracowań, materiałów itp. pochodzących z Serwisu CELI.pl bądź z serwisów zależnych, w tym z serwisu Door-to, na które nie została wyrażona zgoda.
 1. W przypadku zawieszenia lub usunięcia wpisu wskutek wykrycia naruszeń niniejszego Regulaminu oraz naruszeń wskazanych w pkt. 3 § 5, opłata za umieszczenie wpisu nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku odsprzedaży Serwisu CELI.PL, nabywca wstąpi w całość praw i obowiązków przysługujących dotychczas Administratorowi Serwisu.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez nabywcę Serwisu związane z funkcjonalnością oraz działaniem Serwisu.

 

§ 6
Pliki cookies

 1. Dla poprawnego działania Serwis CELI.PL wykorzystuje pliki cookies, zaś informacje w nich zawarte zbierane są w sposób automatyczny.
 2. Cookies (ciasteczka) są pojedyńczymi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania funkcjonalności Serwisu do potrzeb ich Użytkowników oraz dla celów statystycznych.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki oraz na domyślne przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Serwis CELI.PL wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies sesyjne: pliki te pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej bądź zamknięcia przeglądarki internetowej;
  • pliki cookies stałe: zostają one zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w pliku bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 1. Pliki cookies są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez domyślne ustawienia przeglądarki internetowej. Automatyczne zapisywanie plików Użytkownik może wyłączyć poprez indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej.
 2. Zmiana ustawień automatycznego zapisywania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu, co tym samym może spowodować niepoprawne działanie Serwisu oraz wyłączenie niektórych z jego funkcji.

 

§ 7
Prawa autorskie

 1. Serwis internetowy CELI.PL znajdujący się w domenie internetowej www.celi.pl jest wyłączną własnością Administratora Serwisu tj. BLS z siedzibą w Łodzi, ul. Gimnastyczna 126. Dostęp oraz korzystanie z Serwisu podlega ochronie prawnej, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w szczególności w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej) oraz postanowieniach przewidzianych poniżej.
 2. Serwis internetowy CELI.PL zabezpieczony jest przed możliwością kopiowania zawartych w nim treści.
 3. Wszelkie materiały, publikacje, teksty, opracowania, informacje są autorskim opracowaniem Administratora Serwisu i podlegają ochronie prawnej.
 4. Administratorowi Serwisu przysługują wszelkie prawa autorskie do publikacji, tekstów, opracowań, informacji, wyglądu witryn oraz rozwiązań technicznych, zamieszczonych w Serwisie CELI.PL oraz w Serwisach powiązanych, będących własnością Administratora Serwisu CELI.PL. Ochronie podlegają również wszelkie materiały pochodzące z Serwisów zewnętrznych. Wskazane materiały udostępniane są w oparciu oraz zgodnie z obowiązującym prawem, posiadaną przez Administratora licencją bądź z wewnętrznymi postanowieniami serwisów zewnętrznych.
 5. Materiały, publikacje, teksty, opracowania, informacje, wygląd witryn oraz rozwiązania techniczne zawarte w Serwisie nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane, rozpowszechniane.
 6. Publikacja materiałów pochodzących z Serwisu CELI.PL możliwa jest po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora Serwisu oraz wymaga wskazania źródła pochodzenia materiałów (wskazanie linku do strony www.celi.pl).
 7. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich bądź praw własności przemysłowej Administratora Serwisu podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne, zmierzające do zaniechania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres info@celi.pl
 2. Administrator Serwisu zobowiązany jest do rozpatrzenia przekazanych mu uwag i odpowiedzenia reklamującemu, a także przedsięwzięcia innych niezbędnych kroków w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku nieuwzględnienia przez Administratora reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia pierwotnego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Administrator Serwisu odpowiada na odwołanie w terminie 3 dni roboczych od chwili jego otrzymania.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, co nastąpi poprzez jego aktualizację. O istotnych zmianach Użytkownicy oraz podmioty korzystające z płatnych usług Serwisu powiadomieni zostaną drogą e-mailową.
 2. Spory powstałe wskutek korzystania z Serwisu CELI.PL rozstrzygane będą na drodze polubownej. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia w drodze polubownej, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu.
 3. W kwestiach nieuregulowanynych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07-03-2014 r.