Egzamin CELI Impatto – poziom A1

Kandydat przystępujący do egzaminu rozumie proste pytania i umie udzielić krótkich, prostych odpowiedzi na temat siebie, domu i rodziny. Potrafi zastosować proste formy i zwroty językowe dotyczące codziennych, rutynowych sytuacji.

Czas trwania egzaminu

– część pisemna: 1 godzina 15 minut
– część ustna: 5-6 minut

Struktura egzaminu

1. Egzamin pisemny:
– część A.1, A.2. (Prova di Comprensione della Lettura) czytanie ze zrozumieniem,
– część B.1, B.2. (Prova di Produzione di Testi Scritti) wypowiedź pisemna.

2. Egzamin ustny:
– dialog z egzaminatorem.

Oceny

Kandydat może uzyskać oceny:
– pozytywną (positivo – esame superato)
– negatywną (negativo – esame non superato).

Kandydat za część pisemną może uzyskać maksymalnie 16 punktów, za część ustną 16 punktów. Do osiągnięcia oceny pozytywnej z egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 8 punktów z części pisemnej, 8 punktów z egzaminu ustnego.

Terminy egzaminów

Egzamin organizowany jest trzy razy w roku: w sesji wiosennej (marzec), letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Poziom znajomości języka obcego A1 kandydaci osiągają po zrealizowaniu minimum 120 godzin zajęć.

Przykładowe egzaminy