Egzamin CELI 5 – poziom C2

Kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie C2 wykazuje się biegłą znajomością języka umożliwiającą swobodną komunikację we wszystkich sytuacjach formalnych i nieformalnych. Osoby zdające egzamin posiadają umiejętność biegłej konwersacji oraz czynnego uczestniczenia w dyskusjach, posiadają umiejętność wyrażania swojej opinii w dowolnym kontekście, niezależnie od poruszanej tematyki.

Czas trwania egzaminu

– część pisemna: 4 godziny 25 minut;
– część ustna: 20 minut.

Struktura egzaminu

1. Egzamin pisemny:
– część A.1, A.2. (Prova di Comprensione della Lettura) czytanie ze zrozumieniem;
– część B.1, B.2. (Prova di Produzione di Testi Scritti) wypowiedź pisemna;
– część C.1, C.2, C.3, C.4. (Prova di Competenza Linguistica) kompetencja językowa;
– część D.1, D.2, D.3. (Prova di Comprensione dell’Ascolto) rozumienie ze słuchu.

UWAGA!
W części A.1, C.4, D.1 oraz D.2 za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzymuje punkty ujemne. 

2. Egzamin ustny:
– dialog z egzaminatorem na podstawie wylosowanych zestawów egzaminacyjnych.

Oceny

Kandydat za część pisemną może uzyskać maksymalnie 150 punktów, za część ustną 50 punktów. Do osiągnięcia oceny pozytywnej z egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 89 punktów z części pisemnej, 28 punktów z egzaminu ustnego.

Na podstawie uzyskanej punktacji wyróżniamy:
oceny pozytywne:
– A (ottimo) 173-200 punktów;
– B (buono) 144-172 punkty;
– C (sufficiente) 117-143 punkty;

lub negatywne:
– D (insufficiente);
– E (gravemente insufficiente).

Terminy egzaminów

Egzamin organizowany jest dwa razy w roku: w sesji letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Kandydat osiąga poziom znajomości języka obcego C2, po zrealizowaniu minimum 840 godzin zajęć.

Przydatna literatura

M.V. Marasco, P. Ramaccioni, D.M.V. Rini, R. Rondoni, 2011,
Come prepararsi all’esame del CELI 5 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello C2 – Italiano Generale, Perugia, Guerra Edizioni

Przykładowe testy