Egzamin CELI 4 – poziom C1

Kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie C1 porozumiewa się w sposób płynny i spontaniczny zarówno w sytuacjach zawodowych jak i w kontaktach towarzyskich. Biegła znajomość języka włoskiego umożliwia udział w kursach i szkoleniach nie tylko zawodowych, ale również uniwersyteckich. Od kandydata wymagana jest umiejętność użycia języka w kontekstach formalnych, a także wymagających użycia języka specjalistycznego.

Czas trwania egzaminu

– część pisemna: 4 godziny 25 minut;
– część ustna: 20 minut.

Struktura egzaminu

1. Egzamin pisemny:
– część A.1, A.2, A.3. (Prova di Comprensione della Lettura) czytanie ze zrozumieniem;
– część B.1, B.2. (Prova di Produzione di Testi Scritti) wypowiedź pisemna;
– część C.1, C.2, C.3, C.4. (Prova di Competenza Linguistica) kompetencja językowa;
– część D.1, D.2, D.3. (Prova di Comprensione dell’Ascolto) rozumienie ze słuchu.

UWAGA!
W części A.1, A.3, C.2 oraz D.2 za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzymuje punkty ujemne. 

2. Egzamin ustny:
– dialog z egzaminatorem na podstawie wylosowanych zestawów egzaminacyjnych.

Oceny

Kandydat za część pisemną może uzyskać maksymalnie 140 punktów, za część ustną 60 punktów. Do osiągnięcia oceny pozytywnej z egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 84 punktów z części pisemnej, 33 punkty z egzaminu ustnego.

Na podstawie uzyskanej punktacji wyróżniamy:
oceny pozytywne:
– A (ottimo) 173-200 punktów;
– B (buono) 144-172 punkty;
– C (sufficiente) 117-143 punkty;

lub negatywne:
– D (insufficiente);
– E (gravemente insufficiente).

Terminy egzaminów

Egzamin organizowany jest dwa razy w roku: w sesji letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Kandydat osiąga poziom znajomości języka obcego C1, po zrealizowaniu minimum 600 godzin zajęć.

Przydatna literatura
D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, 2008,

Come prepararsi all’esame del CELI 4 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello C1 – Italiano Generale, Perugia, Guerra Edizioni.

Przykładowe testy