Egzamin CELI 2 – poziom B1

Kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie B1 posiada umiejętność rozmawiania o bieżących wydarzeniach, przedstawiając swoją opinię. Potrafi wymieniać informacje dotyczące codziennych sytuacji, podejmować tematy, które dotyczą jego zainteresowań, opowiadać o swoich przeżyciach, planach i marzeniach. Kandydaci muszą wykazać się zdolnością rozumienia ogłoszeń, instrukcji, prostych tekstów prasowych oraz aktywnie wykorzystywać i przetwarzać zdobyte informacje.

Czas trwania egzaminu

– część pisemna: 2 godziny 20 minut;
– część ustna: 15 minut.

Struktura egzaminu

1. Egzamin pisemny:
– część A.1, A.2, A.3, A.4, A.5. (Prova di Comprensione della Lettura) czytanie ze zrozumieniem;
– część B.1, B.2, B.3. (Prova di Produzione di Testi Scritti) wypowiedź pisemna;
– część C.1, C.2, C.3.  (Prova di Comprensione dell’Ascolto) rozumienie ze słuchu.

UWAGA!
W części A.1-A.4 oraz C.1-C.3 za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzymuje punkty ujemne. 

2. Egzamin ustny:
– dialog z egzaminatorem na podstawie wylosowanych zestawów egzaminacyjnych.

Oceny

Kandydat za część pisemną może uzyskać maksymalnie 160 punktów, za część ustną 40 punktów. Do osiągnięcia oceny pozytywnej z egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 72 punktów z części pisemnej, 22 punktów z egzaminu ustnego.

Na podstawie uzyskanej punktacji wyróżniamy:
oceny pozytywne:
– A (ottimo) 138-160 punktów;
– B (buono) 115-137 punktów;
– C (sufficiente) 94-114 punktów.

lub negatywne:
– D (insufficiente) 60-93 punkty;
– E (gravemente insufficiente) 0-59 punktów.

Terminy egzaminów

Egzamin organizowany jest trzy razy w roku: w sesji wiosennej (marzec), letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Kandydat osiąga poziom znajomości języka obcego B1, po zrealizowaniu minimum 360 godzin zajęć.

Przydatna literatura

D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, 2005,
Come prepararsi all’esame del CELI 2 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello B1 – Italiano Generale, Perugia, Guerra Edizioni.

Przykładowe egzaminy