Egzamin CELI 1 – poziom A2

Kandydat przystępujący do egzaminu na poziome A2 potrafi w prosty sposób przedstawić siebie, opowiedzieć o swojej rodzinie, pracy zawodowej, uczelni, życiu codziennym, otoczeniu, a także o wydarzeniach mających miejsce w przeszłości.

Czas trwania egzaminu

– część pisemna: 2 godziny 20 minut;
– część ustna: 10 minut.

Struktura egzaminu

1. Egzamin pisemny:
– część A.1, A.2, A.3, A.4, A.5. (Prova di Comprensione della Lettura) czytanie ze zrozumieniem;
– część B.1, B.2. (Prova di Produzione di Testi Scritti) wypowiedź pisemna;
– część C.1, C.2, C.3, C.4.  (Prova di Comprensione dell’Ascolto) rozumienie ze słuchu.

UWAGA!
W części A.1-A.5 oraz C.1-C.5 za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzymuje punkty ujemne. 

2. Egzamin ustny:
– dialog z egzaminatorem na podstawie wylosowanych zestawów egzaminacyjnych.

Oceny

Kandydat może uzyskać oceny:
– pozytywną (positivo – esame superato);
– negatywną (negativo – esame non superato).

Kandydat za część pisemną może uzyskać maksymalnie 90 punktów, za część ustną 30 punktów. Do osiągnięcia oceny pozytywnej z egzaminu wymagane jest zdobycie minimum 54 punktów z części pisemnej, 20 punktów z egzaminu ustnego.

Terminy egzaminów

Egzamin organizowany jest trzy razy w roku: w sesji wiosennej (marzec), letniej (czerwiec) oraz jesiennej (listopad).

Kandydat osiąga poziom znajomości języka obcego A2, po zrealizowaniu minimum 240 godzin zajęć.

Przydatna literatura

D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, 2006,
Come prepararsi all’esame del CELI 1 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello A2 – Italiano Generale, Perugia, Guerra Edizioni.

Przykładowe egzaminy